Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.2 Eglurwch sut mae sefydliadau twristiaeth yn bodloni disgwyliadau gwahanol fathau o gwsmer

Rhoi’r cyfan ar waith 1

Erbyn hyn, rydych wedi astudio llawer agwedd ar brofiad y cwsmer ac wedi cymhwyso’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth i sefydliad twristiaeth y dewisoch ei astudio.           

Un peth yr ydych wedi’i sylweddoli efallai yw bod gwasanaeth cwsmeriaid yn amrywio’n helaeth yn ôl y math o sefydliad sy’n darparu’r gwasanaeth, yn ôl sefyllfa darparu’r gwasanaeth ac yn ôl y math o gwsmer neu gwsmeriaid. Fodd bynnag, ni waeth beth yw’r sefyllfa, dylai holl gyflogeion sefydliadau twristiaeth sicrhau bod y gwasanaeth a ddarparant o’r safon uchaf drwy’r amser.          

Ar gyfer yr asesiad hwn, dylech egluro sut mae eich sefydliad twristiaeth dewisol yn bodloni disgwyliadau amrywiaeth o fathau o gwsmer.           

Byddwn yn gwneud hyn mewn dwy adran.

Yn yr adran gyntaf hon, byddwch yn datblygu tabl sy’n nodi sut mae’ch sefydliad dewisol yn bodloni disgwyliadau gwahanol fathau o gwsmer. Yn yr ail adran, byddwch yn datblygu’r tabl hwn yn ddarn o ysgrifennu estynedig sy’n darparu eglurhad rhesymegol o’r ffordd y mae’ch sefydliad dewisol yn bodloni disgwyliadau gwahanol fathau o gwsmer.         

Mae’r tabl isod yn dangos y meini prawf gwahanol y mae angen i chi eu hystyried. Fel y gwelwch, mae angen i chi ystyried disgwyliadau cwsmeriaid cyn iddynt ymweld â’r sefydliad yn ogystal ag yn ystod eu hymweliad.

Gallech ystyried uno’r ddwy golofn sy’n ymdrin ag ansawdd gwasanaeth a chost gwasanaeth; dylech ddeall erbyn hyn fod y rhain yn gysylltiedig.         

Mae angen i chi feddwl yn awr am bump neu chwe gwahanol fath o gwsmer y mae’ch sefydliad dewisol yn darparu gwahanol ddisgwyliadau iddynt. Mae’r dewis hwn yn bwysig iawn ac efallai y byddwch am drafod grwpiau cwsmer addas gyda’ch cyd-ddisgyblion.

Yn amlwg, bydd llawer yn dibynnu ar natur eich sefydliad dewisol, ond gellid ystyried rhai o’r mathau cwsmer isod.              

  • Teuluoedd gyda phlant o dan 5
  • Cwsmeriaid ag anghenion arbennig neu ychwanegol (unigolion neu grwpiau)
  • Pobl fusnes    
  • Grwpiau ysgol (cynradd neu uwchradd)
  • Cwsmeriaid rheolaidd neu aelodau
  • Grwpiau teulu o dair cenhedlaeth 
  • Grwpiau gyda diddordeb arbennig
  • Cwsmeriaid o wahanol ddiwylliant/sy’n siarad gwahanol iaith        

Wrth i chi ddatblygu eich tabl mae angen i chi feddwl yn ofalus am ei fformat. Yn ôl pob tebyg, bydd y tabl gorffenedig yn cymryd mwy nag un ochr o A4. Gallai fod yn well ei argraffu ar bapur A3.                                  

Bydd rhai blychau’n cynnwys mwy o wybodaeth nag eraill, ond ceisiwch roi rhywbeth ym mhob un o’r blychau. Ceisiwch gynnwys gwybodaeth sydd ar gael o wefan y sefydliad.